Het College van kerkrentmeesters is belast met het beheer van de kerkelijke bezittingen en met de financiële aangelegenheden van de kerk. Dit houdt onder andere in:

 • Het in goede staat doen houden van de gebouwen;
 • Het administreren en innen van de vaste vrijwillige bijdragen;
 • Het jaarlijks indienen van de baten en lasten van het afgelopen jaar;
 • Het indienen van een begroting over het volgend jaar bij de kerkenraad;
 • Het beheren van de archieven.

Het College van kerkrentmeesters bestaat uit ouderling-kerkrentmeesters en kerkrentmeesters. De ouderling-kerkrentmeesters maken deel uit van de kerkenraad. De kerkrentmeesters die geen ouderling zijn worden door de kerkenraad benoemd. Ze worden door de kerkenraad aan de gemeente voorgedragen.

De Ouderling-Kerkrentmeesters

 • Nico Breddels, voorzitter, 06-5022 4868, e-mail
 • Kees Donkersloot, 0418-671542, e-mail

De Leden

 • Leo Muis, penningmeester, 0418-842398, e-mail
 • Liesbeth van Steenis, secretaris, 0418-513568, e-mail
 • Nico van Wijk, 0418-561003, e-mail
 • Administrateur, e-mail


Wilt u financieel bijdragen?

College van Kerkrentmeesters

Bankrekeningnr. NL63 RABO 0374 3252 19
t.n.v. Geref. Kerk Gameren-Zuilichem
Penningmeester L. Muis
Schoolstraat 37, 5305 EA Zuilichem
0418-842398 e-mail

Diaconie/zending

Bankrekeningnr. NL13 RABO 0310 3099 99
t.n.v. Geref. Kerk Gameren-Zuilichem
Penningmeester M. (Maarten) de Jager 
Bulkenlaan 55, 5311 EJ  Gameren
0418-785315 e-mail